Stosownie do art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), powoływanego dalej jako ,, RODO '' , w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - informujemy, że :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aspring Sobiesław Grobelny, ul. Wojszycka 25/2, 53-006 Wrocław

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez administratora obowiązku realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

- ust. o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy z firmą Aspring na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591)

4) Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania swoich danych osobowych

- usunięcia swoich danych osobowych po ustaniu okresu ich przechowywania

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

- przeniesienia swoich danych osobowych

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

7) Pani/Pana dane będą udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 

spręzyny naciągowe, naciskowe, stozkowe, ramieniowe, kształtowe

Firma Aspring1 jest wyspecjalizowanym producentem i dostawcą sprężyn technicznych dla przemysłu:

  • górniczego

  • maszynowego

  • elektrotechnicznego

  • energetycznego

  • rolniczego

  • motoryzacyjnego

  • budowlanego

  • hutniczego


Nasza firma produkuje m.in. sprężyny naciskowe, ramieniowe i naciągowe.